Statut Stowarzyszenia

 

 

 


STATUT

STOWARZYSZENIA im.  ZOLTÁNA  KODÁLYA w Polsce

Uchwalony w dniu  05.09.2009.  na zebraniu członków założycieli.Art. 1


Nazwą stowarzyszenia jest Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce (w skrócie SZKP), języku angielskim: The Polish Zoltán  Kodály  Society.


Art. 2


Głównym celem Towarzystwa jest szerzenie wiedzy o Zoltánie Kodályu jako wielkim kompozytorze, znakomitym uczonym – etnomuzykologu i twórczym pedagogu, filozofie i pisarzu; wykorzystanie koncepcji muzyczno – edukacyjnej Węgierskiego Mistrza dla rozwoju kultury muzycznej społeczeństwa i skutecznego wychowania dla muzyki i przez muzykę możliwie najszerszych kręgów dzieci i młodzieży.


Art. 3


Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


Art. 4


Terenem działania jest  Polska,  a siedzibą miasto Katowice.
 

 

 

Art.5


Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Art. 6


Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy Administracji Państwowej.Art. 7


Istotnym celem Towarzystwa jest zapewnienie należnego miejsca kwalifikowanej pedagogice kodalyowskiej w kształceniu nauczycieli muzyki – tak  dla oświaty powszechnej jak i szkolnictwa muzycznego; zwłaszcza zaś w systemie studiów wyższych.


Art. 8


Dla realizacji celów Towarzystwo:


 1. inspiruje różnorodne inicjatywy kodalyowskie, zwłaszcza szkoleniowe, ale także artystyczne i naukowo – badawcze,
 2. organizuje współdziałanie i wspieranie osób i ośrodków aktywnych i twórczych oraz wymianę doświadczeń i informacji,
 3. zapewnia funkcjonowanie stałego forum współpracy i wymiany doświadczeń polskich kodalyowców z kręgami międzynarodowymi, zwłaszcza poprzez współpracę z IKS – International Kodály Society z siedzibą w Budapeszcie, Instytutem Kodalya ( Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music ) w Kecskemet
  i innymi ośrodkami pedagogiki kodalyowskiej w Europie i na świecie,
 4. organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, kursy  i seminaria szkoleniowe, artystyczne i naukowe, koncerty i konkursy, wydaje lub inspiruje wydania materiałów podręcznikowych i innych; wspiera starania swych członków
  o uzyskanie odpowiednich stypendiów i staży,
 5. współdziała z centralnymi, samorządowymi i lokalnymi władzami szkolnictwa (do dyrekcji szkół włącznie) w  upowszechnieniu  różnych form i typów pedagogiki kodalyowskiej, na przykład tzw. klas śpiewających, oraz odpowiednich form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. gotowe jest służyć pomocą i radą we wszelkich pracach, zmierzających do adaptacji  dzieła Kodálya do warunków lokalnych, regionalnych czy narodowych, wykorzystania teoretycznych i praktycznych założeń Jego pedagogiki w różnych zastosowaniach, nawiązywania kontaktów zawodowych na tym gruncie, wymiany doświadczeń młodzieży w skali krajowej i międzynarodowej itp.
 7. zobowiązuje się do kontynuacji, pomnażania i upowszechniania najlepszych doświadczeń i dorobków polskich kodalyowców zwłaszcza ponad 20-letniej działalności Koła Kodalyowskiego Polskiej Sekcji ISME- i jest otwarte na współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnych lub zbieżnych celach i zadaniach, tak w skali krajowej jak i międzynarodowej,
 8. może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako pomocniczą, podporządkowaną głównym celom statutowym,
 9. w przypadku  jej faktycznego rozpoczęcia Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu w celu dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.


Art.  9


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:


 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających

  

 

 

Art. 10


Członkiem zwyczajnym Towarzystwa są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:


 1. oświadczą w formie pisemnej deklaracji znajomość Statutu Towarzystwa oraz gotowość wypełnienia celów statutowych,
 2. wpłacą składkę członkowską.


Art. 11


Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.


Art. 12


Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego Towarzystwa, z tym, że do Zarządu może być wybrany członek po przynajmniej roku członkowstwa,
 2. korzystania  z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.


mają obowiązek:

 1. uiszczania składek,
 2. działania zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. aktywnego uczestnictwa w działalności w działalności Towarzystwa,
 4. dbałości o mienie Towarzystwa.


Art. 13


Członkowstwo wygasa wskutek :

 1. dobrowolnego zgłoszenia wystąpienia na piśmie,
 2. skreślenia uchwała Zarządu Towarzystwa z powodu:
 • działania sprzecznego ze statutem,
 • niepłacenia składek członkowskich przez okres ¼  roku po uprzednim upomnieniu
 • całkowitego braku aktywności członka Towarzystwa.


Od uchwał Zarządu Towarzystwa o odmowie przyjęcia w poczet członków i o skreśleniu przysługuje członkowi i kandydatowi na członka odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.


Art. 14


Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa ( wymagana jest zgoda osoby uhonorowanej na przyjęcie tej godności).


Art. 15


Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.


Art. 16


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową.

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


Art.17

Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

  

 

 

Art. 18


1. Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Towarzystwa,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia - Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.


Art. 19


 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa nie dłużej niż 4 lata, są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Towarzystwa władzom tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Art .20Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż  raz na 2 lata lub na wniosek 2/3 członków Towarzystwa.

Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa o miejscu i terminie Walnego Zebrania drogą e-mailową.


Art. 21

Walne Zebranie Członków:

 1. uchwala program Towarzystwa,
 2. uchwala zmiany w statucie,
 3. upoważnia Zarząd Towarzystwa do podejmowania uchwał w sprawie składek członkowskich
 4. ustala skład liczbowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powołuje i odwołuje ich członków oraz wybiera Przewodniczącego Zarządu,
 5. rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. udziela absolutorium stępującemu Zarządowi,
 7. podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa.


Art. 22


 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał :
 1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
 2. w drugim terminie,  niezwłocznie po zawiadomieniu drogą e-mailową nieobecnych członków - bez względu na liczbę członków obecnych. Drugi termin obrad nie może być ustalony wcześniej niż po upływie pół godziny ( 30 min.) od wysłania zawiadomienia. 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie co najmniej 1/5 obecnych głosowanie odbywa się tajnie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Art. 23


 1. Zarząd Towarzystwa  tworzą:


Zarząd Towarzystwa może liczyć maksymalnie 5 członków.

W pracach Zarządu ma prawo brać udział członek honorowy z pełnym prawem głosu.

2.Członkowie Zarządu obejmują  swoje funkcje w wyniku wewnętrznego ukonstytuowania za wyjątkiem Przewodniczącego, który jest wybierany przez Walne Zebranie.

3. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący , a w razie jego nieobecności  zastępuje go Wiceprzewodniczący. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw. Podziału  spraw dokonuje  Zarząd w drodze uchwały.

4.W przypadku nieobecności Sekretarza lub Skarbnika –zastępuje go jeden z Członków Zarządu     .

5. Zasady dotyczące zastępowania określone w punktach 3 i 4 stosowane są do sytuacji w której członek Zarządu opuści zajmowaną funkcję z uwzględnieniem zapisu art. 19 pkt 2 oraz  punktu 2 powyższego artykułu.

6. W przypadku, gdy Zarząd podejmie się realizacji zadań przekraczających zakres bieżących  spraw, wyznaczy w tym celu członka Zarządu odpowiedzialnego za realizację tych zadań i ustali podstawę  prawną oraz wysokość ewentualnego wynagrodzenia tego członka Zarządu.

7. Zarząd może zatrudnić Sekretarza Wykonawczego, który uczestniczyłby we wszystkich pracach Zarządu bez prawa głosu, natomiast pozostali członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

8.Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb.

9.Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i obowiązują wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

  

 

 

Art.24


Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
 4. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu praw i zaciąganiu zobowiązań , w tym również o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
 6. podejmowanie uchwał o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej,
 7. podejmowanie, na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich.


Art. 25

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – ch członków i konstytuuje się wybierając Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego,

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa, a mogą brać udział  w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.


Art. 26


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi
  z przeprowadzonych  kontroli i żądanie wyjaśnień w kwestiach spornych.


Art. 27


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, przy czym głos decydujący posiada Przewodniczący Komisji w przypadku równej liczby głosów.


Art. 28


Majątek Towarzystwa stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.


Art.29


Na fundusz składają się :

 1. składki członkowskie ustalane uchwałą Zarządu,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
 5. dochody z ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.


Art. 30


 1. Wszelkie dokumenty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materialnego dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, a także oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby tj.;
 • Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący,
 • Skarbnik
 1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników ustalając zakres ich umocowania.


Art. 31


Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.


Art. 32


Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie określi cel, na który przeznaczy majątek pozostały po rozwiązaniu Towarzystwa i wyznacza likwidatora.