poniedziałek, wrzesień 21, 2020
   
Text Size

Statut Stowarzyszenia


 

 

 

Art.24


Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
 4. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu praw i zaciąganiu zobowiązań , w tym również o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
 6. podejmowanie uchwał o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej,
 7. podejmowanie, na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich.


Art. 25

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – ch członków i konstytuuje się wybierając Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego,

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa, a mogą brać udział  w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.


Art. 26


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi
  z przeprowadzonych  kontroli i żądanie wyjaśnień w kwestiach spornych.


Art. 27


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, przy czym głos decydujący posiada Przewodniczący Komisji w przypadku równej liczby głosów.


Art. 28


Majątek Towarzystwa stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.


Art.29


Na fundusz składają się :

 1. składki członkowskie ustalane uchwałą Zarządu,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
 5. dochody z ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.


Art. 30


 1. Wszelkie dokumenty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materialnego dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, a także oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby tj.;
 • Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący,
 • Skarbnik
 1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników ustalając zakres ich umocowania.


Art. 31


Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.


Art. 32


Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie określi cel, na który przeznaczy majątek pozostały po rozwiązaniu Towarzystwa i wyznacza likwidatora.

 


Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się