poniedziałek, wrzesień 21, 2020
   
Text Size

Statut Stowarzyszenia


 

 

 

Art. 18


1. Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Towarzystwa,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia - Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.


Art. 19


 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa nie dłużej niż 4 lata, są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Towarzystwa władzom tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Art .20Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż  raz na 2 lata lub na wniosek 2/3 członków Towarzystwa.

Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa o miejscu i terminie Walnego Zebrania drogą e-mailową.


Art. 21

Walne Zebranie Członków:

 1. uchwala program Towarzystwa,
 2. uchwala zmiany w statucie,
 3. upoważnia Zarząd Towarzystwa do podejmowania uchwał w sprawie składek członkowskich
 4. ustala skład liczbowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powołuje i odwołuje ich członków oraz wybiera Przewodniczącego Zarządu,
 5. rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. udziela absolutorium stępującemu Zarządowi,
 7. podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa.


Art. 22


 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał :
 1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
 2. w drugim terminie,  niezwłocznie po zawiadomieniu drogą e-mailową nieobecnych członków - bez względu na liczbę członków obecnych. Drugi termin obrad nie może być ustalony wcześniej niż po upływie pół godziny ( 30 min.) od wysłania zawiadomienia. 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie co najmniej 1/5 obecnych głosowanie odbywa się tajnie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Art. 23


 1. Zarząd Towarzystwa  tworzą:
 • Przewodniczący,
 • Dwóch Wiceprzewodniczących,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik


Zarząd Towarzystwa może liczyć maksymalnie 5 członków.

W pracach Zarządu ma prawo brać udział członek honorowy z pełnym prawem głosu.

2.Członkowie Zarządu obejmują  swoje funkcje w wyniku wewnętrznego ukonstytuowania za wyjątkiem Przewodniczącego, który jest wybierany przez Walne Zebranie.

3. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący , a w razie jego nieobecności  zastępuje go Wiceprzewodniczący. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw. Podziału  spraw dokonuje  Zarząd w drodze uchwały.

4.W przypadku nieobecności Sekretarza lub Skarbnika –zastępuje go jeden z Członków Zarządu     .

5. Zasady dotyczące zastępowania określone w punktach 3 i 4 stosowane są do sytuacji w której członek Zarządu opuści zajmowaną funkcję z uwzględnieniem zapisu art. 19 pkt 2 oraz  punktu 2 powyższego artykułu.

6. W przypadku, gdy Zarząd podejmie się realizacji zadań przekraczających zakres bieżących  spraw, wyznaczy w tym celu członka Zarządu odpowiedzialnego za realizację tych zadań i ustali podstawę  prawną oraz wysokość ewentualnego wynagrodzenia tego członka Zarządu.

7. Zarząd może zatrudnić Sekretarza Wykonawczego, który uczestniczyłby we wszystkich pracach Zarządu bez prawa głosu, natomiast pozostali członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

8.Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb.

9.Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i obowiązują wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się